O Point of Care Testing

 

POCT

Nedílnou součástí obsáhlého portfolia společnosti Roche jsou přístroje POCT (Point of Care Testing). Pod zkratkou POCT se skrývá provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta, bez laboratorního zázemí, tj. přímo u lůžka (bed-side tests), v ambulancích praktických lékařů či specialistů (kardiologů, neurologů apod.), na jednotkách intenzivní péče, operačních sálech, ale i v terénu ve vozech záchranné lékařské služby, tedy všude tam, kde je třeba urychlit rozhodovací proces o dalším postupu v péči o pacienta.

POCT vyšetření se provádí za účelem rychlého stanovení diagnózy pacienta z důvodu zahájení včasné správné léčby, kvůli monitorování vitálních funkcí či monitorování stavu pacienta v domácím prostředí. Kromě toho, že výsledky pomocí POCT vyšetření bývají rychlejší než vyšetření laboratorní, má POCT mnoho dalších výhod. Měření se obvykle provádí z menšího množství krve, často stačí vzorek kapilární krve místo venózního odběru a pacient tak není traumatizován odběrem či opakovanými odběry většího množství krve. Zároveň je minimalizována možnost ovlivnění vzorku chybou při transportu či skladování.

POCT tvoří nedílnou součást laboratorní diagnostiky a má pevné místo v uspořádání konsolidované laboratorní medicíny. POCT je důležitým prvkem v péči o pacienta a optimálním zaváděním POCT do praxe je jeho řízený proces a efektivní využívání jak z hlediska péče o pacienta, tak i z hlediska ekonomického. Nedílnou součástí tohoto procesu se stává využití informačních technologií, tzv. dálková správa neboli softwarové řešení. Softwarové řešení zajistí standardizaci všech procesů prováděných mimo laboratoř a jejich návaznost na centrální laboratoř, kde umožňuje tzv. koordinátorovi POCT systému sledovat a řídit činnost vzdálených POCT pracovišť a zajišťovat mimo jiné řádný sběr, ověřování a schvalování dat před jejich odesláním do systému LIS/HIS.

Sebetestování

Některé z POCT přístrojů jsou určeny pro sebetestování. Sebetestování neboli tzv. selfmonitoring je pravidelné samostatné měření hladiny určitých látek v krvi a reakce jedince na naměřené hodnoty. Sebetestování poskytuje pacientům užívajícím celoživotně nutné léky větší jistotu v každodenním životě, pomáhá lépe kontrolovat průběh léčby, která se tím stává bezpečnější a stabilnější. K tomuto účelu byly již v minulosti vyvinuty přenosné diagnostické přístroje, díky nimž si může samotný pacient provést jednoduchým způsobem test z kapky krve z prstu během několika minut a na základě naměřeného výsledku upravit dávkování léků. Cílem sebetestování je udržet lékařem stanovenou hladinu určitých látek v požadovaném rozmezí cílových hodnot bezpečných pro daného jedince. Účinnost každé léčby závisí na pravidelné kontrole a spolupráci pacienta. Sebetestování přispívá k vyšší kvalitě vedení léčby a pacient je aktivně zapojen do své terapie.

Hlášení nežádoucích příhod a účinků

Tato stránka neslouží pro hlášení nežádoucích příhod a účinků. Chcete-li nahlásit něžádoucí příhodu podle Zákona o zdravotnických prostředcích 264/2017 Sb., kontaktujte pracovníka odpovědného za vigilanci a poprodejní dozor Roche na tel: +420 220 385 593, nebo emailem: czechrepublic.lso@roche.com.

 

 

--